Дейности

Онлайн кампания за сформиране на целева група по проекта
Ще бъде проведено анкетно проучване за степента на заинтересованост на младежите по темата, свързана с превенция на агресията, както и нагласите и мотивацията им за участие в дейностите по проекта.
Въз основа на анкетите ще бъдат избрани 30 участници от целевата група, които да се включат в дейностите по проекта. При подбора ще бъдат спазвани принципите за равнопоставеност.

Тренинг за младежи
Ще бъдат проведени три изнесени двудневни тренинга с участието на по 10 младежи от целевата група. В първият тренинг ще се включат младежи на възраст 15-19 г. Целта е да се изгради социално отговорно поведение и превенция на агресията сред младите хора. Да се насърчи зачитането на демократичните принципи у тях и общочовешки ценности като взаимно уважение, толерантност, които са основни елементи за справяне с различните форми и прояви на агресия сред младите хора.

Платформа „Общуване без агресия“
Ще бъде създадена уеб платформа, съдържаща информация за:

  • правата на човека, ефективни методи за борба с различните форми на насилие сред младите хора;
  • нормативни документи, национално и европейско законодателство
  • контакти на психолози и педагогически съветници в обл. Кюстендил.
    Целта на платформата е да функционира като дигитален инструмент за превенция на агресията и да допринася за изграждането на социално отговорно поведение.

Онлайн конкурс за постер и екопоход
Ще бъде обявен онлайн конкурс за постер „Да общуваме без агресия“, сред младежи на възраст 15-29 години от община Кюстендил.
Целта му е да насочи вниманието на младежите и да ги провокира да изразят своето отношение по темата за агресията, да изразят позиция за свободното, но градивно общуване без агресия, както и виждането си за агресията в обществото като цял.
Ще бъде организиран екопоход. Инициативата цели включване на група младежи в обща инициатива със спортен характер, като ефективен метод за превенция на агресията.

Кръгла маса „Да общуваме без агресия“
Целта на инициативата е да се подобри диалога между институциите и заинтересованите страни в община Кюстендил и обединяване на усилията в превенция на агресията и насилието сред подрастващото поколение.
По време на събитието ще бъдат засегнати темите:

  • прояви на агресивно поведение сред младите хора, класификация на формите, същност и етимология, рискови фактори, ефективни методи и модели за редуциране на агресивното поведение;
  • нормативни документи, законови разпоредби и примери от практиката, свързани с агресията сред младите хора и методи за превенция.
  • комуникация без агресия, стилове на поведение в конфликтна ситуация, стратегии за управление на конфликти, управление и разрешаване на конфликти по мирен път.
    Ще бъдат дискутирани и набелязани възможности за сътрудничество между институциите, заинтересованите страни и неправителствени организации на местно ниво и др., работещи с и за младите хора за провеждане на периодични инициативи за превенция на агресията сред младите хора.

Информираност и публичност
Целта на дейността е информиране на широката общественост за целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, както и финансовият принос на програмата.

Към началото