Цели

Основната цел на проекта е изграждане на социално отговорно поведение, чрез включването на младите хора в информационни и образователни инициативи и прояви с творчески и спортен характер, които допринасят за превенция на агресията сред младежите.
Специфични цели:

  • повишаване на информираността и изграждане на умения у младите хора за справяне в ситуации на проявена агресия към връстници, както и изграждане на устойчивост към външно влияние и антисоциални прояви и поведение, чрез участието им в информационни и образователни дейности;
  • изграждане на социално отговорно поведение и превенция на агресивното поведение сред младите хора чрез включването им в дейности с творчески и спортен характер.
Към началото