Да общуваме без агресия

Агресията /вербална и невербална/ и проявите на насилие сред учениците и младежите до 29 г. през последните години все по-често застават в центъра на общественото внимание и дискусии. Въпреки, че като цяло броят на агресивните прояви относително се запазва (по данни на педагогическите стаи в МВР) особено обезпокоителен е фактът, че качеството и степента на насилието значително се увеличават, като намалява възрастовата граница на подрастващите с агресивно поведение и противообществени прояви. От това страдат както самите деца и техните семейства, така и учителите, служителите и възпитателите в училищата, и обществото като цяло, чиито граници на толерантност и способност за понасяне изглеждат прекрачени. Намерението на кандидатстващата организация е да работи именно с тази група от младежи, като ги подтикне да търсят себе си не в различни форми на рисково поведение и агресията, а в по-градивни и здравословни дейности. Агресията би могла да се трансформира в не-агресия, ако агресивното поведение се замества с неагресивно; враждебността в поведението на другите се замества в доброжелателност и взаимоотношенията се базират на съпреживяване. Творческите и спортни инициативи са ефективен метод за превенция на рисково поведение, които учат на воля, отговорност, здравословен начин на живот, изграждат характера и превръща агресивното поведение в източник на позитивен, а не на разрушителен опит. Настоящият проект ще допринесе участниците да придобият социално отговорно поведение, както и за превенция на агресията; да „преживеят” състояния и емоции, свързани с негативното въздействие на агресивното поведение върху тях и околните; да потърсят решение за недопускане на агресивни прояви или за справяне в рискови ситуации и не на последно място да експериментират нови позитивни модели на поведение в реалния живот.

Към началото